เจ้าของทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับ

         เข้าสู่ระบบโปรแกรมรับยื่นแบบชำระภาษีและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี รวมทั้งแจ้งแก้ไขชื่อ-สกุล ที่อยู่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทรัพย์สิน (ที่ดิน, โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และป้าย) ผ่านทางเว็บไซต์นี้

ลงทะเบียนใช้งาน